خانم حسنا اسکندری

.دانش آموخته ی دوره دو ساله ی تدریس زبان و فرهنگ دانمارکی از کالج Kalø

.مدرس دوره های آزمون PD3 و PD2

کادر درمان

.مترجم همزمان فارسی دانمارکی در کشور دانمارک

.سابقه تدریس گروهی و خصوصی در تمام سطوح و رده های سنی

footer