ثبت نام کورس زبان تخصص روانشناسی هفته چهارم فروردین ماه آغاز شد.
با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، پزشک عمومی و مدرس کارگاه های روانشناختی و مهارت های زندگی و فردی و زناشویی) اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی “تفکر خلاق و پرورش ایده” میکند.
چرا نیاز به یک نقشه خود مراقبتی داریم در حالی که میتوانیم یک ساعت از هر هفته یا حتی بیشتر به کارهای مورد علاقه و آرامبخش برای خودمان بپردازیم؟
با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان...
گروه روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، مشاوره، روانشناسی شناختی و رفتاری و سایر زیر شاخه های روانشناسی در مقاطع لیسانس (ترم سوم به بعد) و ارشد دانشجویان رشته علوم اعصاب
footer