با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر میرحاج...
با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از مسائل مربوط به سلامت روان گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری خانم دکتر میرحاج (متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی، مدرس کارگاه های روانشناختی و مهارت های زندگی فردی و زناشویی) اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی “مدیریت اضطراب” میکند.
با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از مسائل مربوط به سلامت روان گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری خانم دکتر میرحاج (متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی، مدرس کارگاه های روانشناختی و مهارت های زندگی فردی و زناشویی) اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی “کمال طلبی و جرات شروع کار” میکند.
footer