کتاب استاندارد تدریسی "راه روسیه" است که توسط مدرس مجرب این زبان مطابق گاید لاین های بین اللملی و با پشتیبانی قوی تدریس میشود.
footer