چرا نیاز به یک نقشه خود مراقبتی داریم در حالی که میتوانیم یک ساعت از هر هفته یا حتی بیشتر به کارهای مورد علاقه و آرامبخش برای خودمان بپردازیم؟
شفقت به خود مستلزم این است که با خود به گونه ای رفتار کنید که با دوستی که روزگار سختی را میگذراند رفتار میکنید، حتی اگر آن دوست مهربانی شما را نپذیرد.
footer