گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری آقای امین داداش زاده، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه تورنتو و مدرس کارگاه های علمی، وبینار روش تحقیق رشته های فنی مهندسی را در دو مجموعه مقدماتی و پروپوزال مقاله نویسی (پیشرفته) ارائه میدهد.
آغاز ثبت نام وبینار روش تحقیق مهندسی با تدریس آقای داداش زاده، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه تورنتو و مدرس کارگاه های علمی:
footer