آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ فروردین: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اسفند: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ بهمن: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
دوره جدید کلاسهای زبان آلمانی مجموعه از هفته دوم مهر آغاز میشود...
footer