شفقت به خود مستلزم این است که با خود به گونه ای رفتار کنید که با دوستی که روزگار سختی را میگذراند رفتار میکنید، حتی اگر آن دوست مهربانی شما را نپذیرد.
footer