وقتی در یک غروب بارانی وارد آلمان شدم از تصور اینکه باید با یک خانواده ی آلمانی زندگی کنم...
footer