این مصاحبه درباره تحصیل مستر فود ساینس در استرالیا می باشد.
footer