به منظور بررسی جامع و فشرده دستور زبان آلمانی توسط خانم اسفندانی برگزار میشود.
ه منظور بررسی جامع و فشرده دستور زبان آلمانی توسط خانم اسفندانی برگزار میشود. حداقل سطح مورد نیاز برای شرکت در وبینار B1 است.
footer