با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان اقدام به برگزاری وبینار “اضطراب بعد از کنکور” میکند.
با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان...
شفقت به خود مستلزم این است که با خود به گونه ای رفتار کنید که با دوستی که روزگار سختی را میگذراند رفتار میکنید، حتی اگر آن دوست مهربانی شما را نپذیرد.
footer