این مصاحبه درباره تحصیل مهندسی مکانیک در کانادا است.
این مصاحبه مربوط به پیدا کردن مستر با فاند در اروپاست.
footer