گروه هدف دقیق: دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم زیستی: ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی، جانورشناسی، گیاه شناسی و شیمی
با توجه به نزدیک شدن ماه مهر، لیست وبینارها و کارگاه های علمی آموزشی پیش رو تقدیم شما میشود...
footer