آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اسفند: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ بهمن: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
footer