خانم مهدیه حسینی

-مترجم همزمان زبان فرانسه

-سابقه ی تدریس در مدرسه ی زبان فرانسه در استراسبورگ

-دانش آموخته ی C1, دانشگاه استراسبورگ

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG (IIEF)

-مدرک TCF DAP- B2

مدرک B2 آموزش فرانسه از

INSTITUTE DE STRANLANG

footer