گواهی و دیپلم


با دریافت خدمات وبینار علمی در گروه آموزشی دکتر سیاری، گواهی حضور با شرایط زیر برای شما صادر میشود:


– دیپلم نقره ای
بعد از شرکت در وبینار با اعلام آن به پشتیبانی گواهی نقره‌ای برای شما صادر میشود: قابل ترجمه و صدور به زبان انگلیسی.


-دیپلم طلایی

بعد از شرکت در مجموعه خاصی از وبینارها، با اعلام آن به پشتیبانی، گواهی طلایی برای شما صادر شده و واجد دریافت مزایای آن (جدول زیر) میشوید.

footer