فیدبک‌شما مربوط به وبینار روش تحقیق مقدماتی علوم پزشکی تدریس خانم دکتر غلامپور
فیدبک‌شما مربوط به وبینار جمع بندی گرامر انگلیسی تدریس خانم شادی دانش
فیدبک‌شما مربوط به وبینار روش تحقیق گروه علوم انسانی تدریس خانم ملکوتی
فیدبک‌شما مربوط به کارگاه رایتینگ آیلتس تدریس آقای قدوسی
فیدبک‌شما مربوط به وبینار روش تحقیق گروه علوم انسانی تدریس خانم ملکوتی
فیدبک‌شما مربوط به وبینار افسردگی تدریس دکتر بزرگی
فیدبک‌شما مربوط به وبینار افسردگی تدریس دکتر بزرگی
فیدبک‌شما مربوط به وبینار روش تحقیق مهندسی تدریس آقای داداش زاده
footer