آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مهر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵شهریور ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی ۱۵ مرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مرداد ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی هفته سوم تیرماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵تیرماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی هفته سوم خرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ خرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اردیبهشت ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ فروردین ماه
footer