آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ فروردین ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اسفند ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی ۱۵ بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آذر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آبان ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی هفته ی دوم آبان ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ شهریور ماه
به منظور بررسی جامع و فشرده دستور زبان آلمانی توسط خانم اسفندانی برگزار میشود.
footer