آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آذر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آبان ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی هفته ی دوم آبان ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ شهریور ماه
به منظور بررسی جامع و فشرده دستور زبان آلمانی توسط خانم اسفندانی برگزار میشود.
غاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ مرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ تیر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ خرداد
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اردیبهشت :
ه منظور بررسی جامع و فشرده دستور زبان آلمانی توسط خانم اسفندانی برگزار میشود. حداقل سطح مورد نیاز برای شرکت در وبینار B1 است.
footer