آغاز ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان روسی گروه آموزشی
آغاز ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان روسی گروه آموزشی
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته سوم بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته اول شهریور ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته اول تیر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی اردیبهشت ماه
کتاب استاندارد تدریسی "راه روسیه" است که توسط مدرس مجرب این زبان مطابق گاید لاین های بین اللملی و با پشتیبانی قوی تدریس میشود.
footer