آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مهر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ مهر ماه در دو نوبت صبح و عصر
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.ب
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵شهریور ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای دوره جدید زبان انگلیسی ورودی ۲۰ شهریور ماه در دو نوبت صبح و عصر
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی ۱۵ مرداد ماه
کورس فری دیسکاشن با تمرکز بر موضوعات روز، بالا بردن اطلاعات عمومی، مرور گرامرهای پر کاربرد و افزایش دایره لغات طراحی شده است.
footer