آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی مکالمه زبان آلمانی ورودی ٢ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی تدریس گرامر  ورودی ۴ تیر 
آغاز ثبت‌نام کلاس نیمه‌گروهی آمادگی آزمون گوته B2 ورودی ۵ تیر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵خرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵آبان ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مهر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵شهریور ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی ۱۵ مرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵مرداد ماه
ثبت نام کلاس های مکالمه آلمانی ورودی هفته سوم تیرماه
footer