ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته سوم آذر ماه آغاز شد
این مصاحبه در مورد تحصیل پزشکی در ایتالیا و آزمون imat هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در ایتالیاست.
footer