ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته چهارم خرداد ماه آغاز شد
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته سوم فروردین ماه آغاز شد
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی ۱۸ بهمن ماه آغاز شد
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی ۱۱ آذرماه آغاز شد
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته دوم مهر ماه آغاز شد
ثبت نام کلاسهای ایتالیایی ورودی هفته سوم آذر ماه آغاز شد
این مصاحبه در مورد تحصیل پزشکی در ایتالیا و آزمون imat هست.
این مصاحبه مربوط به رشته دندان پزشکی در ایتالیاست.
footer