آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته اول خرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاس های زبان اسپانیایی گروه آموزشی ورودی هفته دوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاس های اسپانیایی گروه آموزشی: هفته اول تیر ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته سوم فروردین ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته دوم دی ماه
آغاز ثبت نام ورودی جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی: هفته چهارم مهرماه...
آغاز ثبت نام دوره جدید کلاسهای اسپانیایی گروه آموزشی...
footer