با توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر مریم دوست مهربان اقدام به برگزاری وبینار “اضطراب بعد از کنکور” میکند.
footer