ا توجه به نیاز گسترده نسل جدید برای آگاهی از آسیب های روحی و روانی گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری دکتر سمیه بزرگی اقدام به برگزاری کارگاه روانشناختی "افسردگی، برخورد با آن و درمانها" میکند.
footer