این مصاحبه در رابطه با اپلای کالج در کانادا است.
footer