آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی سوم فروردین ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی سوم دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی سوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی سوم تیر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته‌ی دوم اردیبهشت ماه
این مصاحبه درباره دکترای بیولوژی و تجربه گرفتن فاند تحصیلی در ترکیه است.
این مصاحبه در مورد تبدیل مدرک پزشک عمومی در ترکیه است.
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته اول اسفند ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته اول دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی گروه آموزشی ورودی هفته دوم آبان...
footer