گروه هدف دقیق: دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم زیستی: ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی، جانورشناسی، گیاه شناسی و شیمی
footer