چرا نیاز به یک نقشه خود مراقبتی داریم در حالی که میتوانیم یک ساعت از هر هفته یا حتی بیشتر به کارهای مورد علاقه و آرامبخش برای خودمان بپردازیم؟
footer