آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته سوم بهمن ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته اول شهریور ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی ورودی هفته اول تیر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان روسی گروه آموزشی اردیبهشت ماه
footer