این مصاحبه درباره رشته زیست شناسی و مهاجرت به آلمان می باشد.
footer