در این نوشتار به علل اجتناب بزرگسالان در حرف زدن به زبان جدید می پردازیم.چیزی که باعث میشه افراد با وجود دونستن تکنینک های تمرینی، بازهم از حرف زدن یا شرکت در کلاس اجتناب کنن.
footer