آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته سوم اردیبهشت ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم اسفند ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته اول آبان ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم شهریور ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته دوم اردیبهشت ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته سوم آذر ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته اول شهریور ماه
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی هفته اول تیر ماه
بخش فرانسه دپارتمان زبان کلاس بررسی رسپی های فرانسوی به زبان فرانسه در چهار جلسه یک ساعته برگزار میکند. مدرس کلاس خانم مهدیه حسینی در هر جلسه رسپی غذاها را به فرانسه...
آغاز ثبت نام ترم جدید فرانسه، ورودی اردیبهشت ماه
footer