سر کلاس بودم همه بچه ها داشتن آلمانی حرف میزدن و من هم سر کیف بودم. تااین که یکی از بچه ها موضوعی رو مطرح کرد.
footer