خیلی از ما روزهایی رو شروع کردیم که خسته بودیم، از جامون بلند نشدیم و به برنامه مون نرسیدیم و برای جبران برنامه، روز بعد رو سنگین تر چیدیم. فرداش بازم به برنامه نرسیدیم، کاری نکردیم، ساعت مطالعه یا فعالیت بیشتر نداشتیم و باز برنامه‌ی سنگین تر برای فردا و انجام ندادن و انجام ندادن و ....
footer