مجموع وبینارهای جامع پروپوزال و مقاله نویسی علوم پزشکی شهریور ماه
ثبت نام دو وبینار پژوهشی اصلی ماه اسفند آغاز شد: پروپوزال و مقاله نویسی
آغاز ثبت نام وبینار پروپوزال و مقاله نویسی مهندسی با تدریس آقای داداش زاده، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه تورنتو و مدرس کارگاه های علمی.
ثبت نام دو وبینار پژوهشی اصلی ماه مهر آغاز شد: پروپوزال و مقاله نویسی
با توجه به نزدیک شدن ماه مهر، لیست وبینارها و کارگاه های علمی آموزشی پیش رو تقدیم شما میشود...
footer