بخش فرانسه دپارتمان زبان کلاس بررسی رسپی های فرانسوی به زبان فرانسه در چهار جلسه یک ساعته برگزار میکند. مدرس کلاس خانم مهدیه حسینی در هر جلسه رسپی غذاها را به فرانسه...
footer