این مصاحبه درباره تحصیل میکروبیولوژی در آمریکاست.
footer