این مصاحبه درباره تحصیل نورولوژی در آلمان می باشد.
footer