این مصاحبه در مورد تحصیل پزشکی در ایتالیا و آزمون imat هست.
footer