این مصاحبه درباره پست داک همسرشون و تجربه مهاجرت به کانادا است.
footer