آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵آذر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ شهریور ماه
غاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ مرداد ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ تیر
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ خرداد
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اردیبهشت :
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ فروردین: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اسفند: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آذر: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
footer