آغاز ثبت نام وبینار جمع بندی گرامر پایه تا پیشرفته اردیبهشت ماه با تدریس خانم شادی دانش مدرس با سابقه زبان انگلیسی
آغاز ثبت نام وبینار جمع بندی گرامر پایه تا پیشرفته اسفند ماه با تدریس خانم شادی دانش مدرس با سابقه زبان انگلیسی
آغاز ثبت نام کارگاه Speaking for IELTS اسفند ماه
گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری مدرس با سابقه آیلتس آریا قدوسی، کارگاه تک مهارتی Writing برگزار میکند
آغاز ثبت نام وبینار جمع بندی گرامر پایه تا پیشرفته آذر ماه با تدریس خانم شادی دانش مدرس با سابقه زبان انگلیسی
آغاز ثبت نام کارگاه Speaking for IELTS شهریور ماه
آغاز ثبت نام وبینار جمع بندی گرامر پایه تا پیشرفته خرداد ماه با تدریس خانم شادی دانش مدرس با سابقه زبان انگلیسی
گروه آموزشی دکتر سیاری با همکاری مدرس با سابقه آیلتس آریا قدوسی، کارگاه تک مهارتی Writing برگزار میکند
آغاز ثبت نام وبینار جمع بندی گرامر پایه تا پیشرفته خرداد ماه
آغاز ثبت نام کارگاه Speaking for IELTS ماه اردیبهشت
footer