آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آذر ماه
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ خرداد
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اردیبهشت :
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ فروردین: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ اسفند: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ دی: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
آغاز ثبت نام کلاسهای زبان آلمانی مجموعه ورودی ۱۵ آذر: کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
کلاسهای ترمیک و آمادگی آزمون گوته و ÖSD
footer