اهداف و ارائه دوره: بررسی سوالات شاخص در هر مبحث، ارائه گایدلاین هدفمند جهت مطالعه دروس و تنظیم برنامه مطالعاتی، بررسی اشکالات و پاسخ دهی سوالات.
اهداف و ارائه دوره: بررسی سوالات شاخص در هر مبحث، ارائه گایدلاین هدفمند جهت مطالعه دروس و تنظیم برنامه مطالعاتی، بررسی اشکالات و پاسخ دهی سوالات.
footer