این مصاحبه درباره اپلای مستر در آمریکا است.
footer