این مصاحبه درباره دکترای بیولوژی و تجربه گرفتن فاند تحصیلی در ترکیه است.
footer