این مصاحبه درباره دکترای بیولوژی و تجربه گرفتن فاند تحصیلی در ترکیه است.
این مصاحبه در مورد تبدیل مدرک پزشک عمومی در ترکیه است.
footer