این مصاحبه درباره تحصیل فیزیک مهندسی در فنلاند می باشد.
footer